Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

??????

(EO) mi ofte scivolas cxu eblas la komunikado inter homoj el tro malproksimaj landoj (ekz. unu el Euxropo kaj unu el Ameriko), cxar ili ne konas la samajn aferojn nek havas la saman vivon, kvankam povas sxajni ke ili faras/faris samajxojn (filmojn, muzikon, komputilon ktp.) ---tamen, la mentaleco estas kaj estOs malsimila: tio signifas ke tiuj du uloj devas peni por kompreni unu la alian, kaj tio estas io kion la homoj, gxenerale, ne sxatas fari.

(ES) a menudo me pregunto si es posible la comunicación entre personas de países muy lejanos (por ejemplo una de Europa y una de América), ya que no saben las mismas cosas ni tienen vidas semejantes, aunque puede parecer que hacen/han hecho cosas similares (películas, música, ordenador etc.) --empero, la mentalidad es y será diferente: esto significa que esas dos personas tienen que esforzarse por entenderse, y esto es algo que la gente, en general, no quiere hacer.

(EN) i often wonder if communication is at all possible between two people from very distant countries (one from Europe and one from America, for example), given that they do not know the same things nor have similar lives, although it may seem that they do/have done similar things (films, music, computer etc.) --however, their mentalities are and will be different: this means that those two people will have to make an effort to understand each other, and this is something that people in general don't like to do.

(GR) ἀναρωτιέμαι συχνά ἄν εἶναι καθόλου δυνατή ἡ ἐπικοινωνία ἀνάμεσα σὲ ἀνθρώπους ἀπὸ πολὺ μακρινὲς χῶρες (ἕνα ἀπὸ τὴν Εὐρώπη καὶ ἕνα ἀπὸ τὴν Ἀμερική, ἐπὶ παραδείγματι), μιὰ ποὺ οὔτε τὰ ἴδια πράγματα γνωρίζουν οὔτε ἔχουν ἴδιες ζωές, ἂν καὶ μπορεῖ νὰ φαίνεται πὼς κάνουν/ἔχουν κάνει ὅμοια πράγματα (ταινίες, μουσική, ὑπολογιστὲς κλπ.) --ὅμως, οἱ νοοτροπίες τους εἶναι καὶ θὰ εἶναι διαφορετικές: αὐτὸ σημαίνει πὼς οἱ δύο αὐτοὶ ἄνθρωποι πρέπει νὰ προσπαθήσουν γιὰ νὰ ἀλληλοκατανοηθοῦν, κι αὐτὸ εἶναι κάτι ποὺ οἱ ἄνθρωποι ἐν γένει δέν ἐπιθυμοῦν νὰ κάνουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου