Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

tago 277* / day 277 * / día 277*

(EO) TRE GRAVA:

la registaro de iu ajn lando, ecx la plej kontrauxdemokratia / kontrauxrajta / kontrauxlibereca, NENIAM NENION povas fari kontraux alia LIBERA lando/popolo, SE TIU POPOLO MEM, PER SIAJ POLITIKISTOJ, NE PERMESAS tiajn agadojn; felicxe, politikistoj kaj popolo ne estas la sama afero tiuokaze --mi nun diras tion, cxar ni klarege vidas, kompreneble, kion klopodas fari euxroplanda registaro + 'geamikoj' [kune kun bank(ster)oj ktp., cxiam] kontraux Grekujo kaj JAM pli da euxropaj landoj, tamen ni cxefe zorgas pri la politiko ENE de la lando kaj la samlandanoj [politikaj] malamikoj de la nacio, kiuj baldaux, ni esperas, havos la pravan respondon kaj estontecon kiu atendas ilin.


(EN) VERY IMPORTANT:

the government of any country, even the most antidemocratic / antirights / antifreedom one, can NEVER do ANYTHING against another FREE country/people, if THAT PEOPLE ITSELF, VIA ITS POLITICIANS, DOES NOT ALLOW such actions; luckily, politicians and people is not the same thing in this case --i'm saying this, because we can see clearly, of course, what it is that a specific european government + 'friends' [along with bank(ster)s etc., always] is trying to do against Greece and ALREADY more european countries, but we're mainly concerned about the politics INSIDE the country and our own [politicians] enemies of the nation, who will soon, we hope, get the proper reply and future that waits for them.


(ES) MUY IMPORTANTE:

el gobierno de cualquier país, incluso el más antidemocrático / anti-derechos / antilibertad, NUNCA puede hacer NADA contra otro país/pueblo libre, si EL MISMO PUEBLO, A TRAVÉS DE SUS POLÍTICOS, NO PERMITE acciones así; afortunadamente, políticos y pueblo NO SON la misma cosa en este caso --estoy diciendo esto, porque podemos ver clarísimo, desde luego, lo que un gobierno europeo + 'amigos' [junto con banc(ster)os etc., siempre] intenta hacer contra Grecia y YA más países europeos, pero sobre todo estamos preocupados por la política DENTRO del país y los propios políticos enemigos de la nación, quienes pronto, esperamos, tendrán la respuesta y futuro adecuados.


*ekde 25.5.2011 / since May 25, 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου